Egyedülálló aktív védelem! Füstágyú.

Protect™ precíziós fúvókák

Fú­vó­kák – A Pro­tect™ füst­ágyúk pre­cí­zi­ós fú­vó­ká­i­val ma­xi­ma­li­zál­ha­tó a füst­vé­de­lem. A négy­fé­le fú­vó­ka al­kal­ma­zá­sá­val egy ki­emel­ten vé­dett te­rü­let­re, vagy tárgy­ra irá­nyít­hat­juk a füst ter­je­dé­sé­nek irá­nyát. Ez­zel elő­se­gít­ve, hogy a vé­den­dő ér­té­kei már má­sod­per­cek alatt sű­rű át­lát­ha­tat­lan füst bo­rít­sa.

 

Egy lyu­kas, egye­nes szó­rá­sú


Egye­nes vonal­ban, fo­lya­ma­to­san nö­vek­vő ke­reszt­met­szet­tel töl­ti fel füst­tel a vé­den­dő he­lyi­sé­get. Ez a fú­vó­ka a gyá­ri alap­tar­to­zék min­den ágyú­hoz. Mennye­ze­ti és rej­tett te­le­pí­té­sek­nél al­kal­mazzuk.

Egy lyukas, 30°-os

A ki­áram­ló füst 30°-os szög­ben irá­nyít­ha­tó, ez­zel biz­to­sít­va to­váb­bi te­le­pí­té­si le­he­tő­sé­ge­ket a tö­ké­le­tes vé­de­lem ér­de­ké­ben. Ol­dal­fa­li te­le­pí­té­sek és ki­emel­ten vé­dett tér­ré­szek vé­del­mé­nél al­kal­maz­zuk.

Három lyukas egyenes szórású

A füst­kép­zés el­ső pil­la­na­tá­tól há­rom irány­ban va­ló­sul meg a füst­biz­ton­ság. Al­kal­mas mennye­ze­ti sze­re­lés­nél is, ha pél­dá­ul egy hosszabb pult­részt kí­vá­nunk má­sod­per­cek alatt sű­rű füst­tel bo­rí­ta­ni.

Három lyukas, 30°-os

Ér­te­lem­sze­rű­en há­rom irány­ban, 30°-os szög­ben irá­nyít­ha­tó a füst­vé­de­lem. Így pil­la­na­tok alatt egy na­gyobb tér­rész, vagy egy konk­rét tárgy vé­del­me biz­to­sí­tott.