Egyedülálló aktív védelem! Füstágyú.

PRO­TECT Se­cu­rity Stro­be™

biz­ton­ság­tech­ni­kai stro­bosz­kóp

Mér­nö­ke­ink ál­tal aján­lott biz­ton­ság­tech­ni­kai stro­bosz­kóp te­le­pí­té­se a füst­ágyúk mel­lé. A PRO­TECT™ biz­ton­ság­tech­ni­kai stro­bosz­kóp egy nagy tel­je­sít­mé­nyű, gyor­san vil­la­nó, ret­ten­tő­en za­va­ró fény­for­rás. Cé­lunk, hogy a be­tö­rő szá­má­ra le­he­tet­len­né te­gyük a tá­jé­ko­zó­dást.
A ri­asz­tá­si jel­zés­re el­in­dul a füst­kép­zés, ve­le egy­ide­jű­leg a stro­bosz­kóp is. Az egy­re ter­je­dő füs­töt a stro­bosz­kóp fé­nye kel­le­met­len mó­don hat­ja át, ez­zel tel­jes mér­ték­ben mi­ni­ma­li­zál­va a lát­ha­tó­sá­got és tá­jé­ko­zó­dást. A be­tö­rő egy pil­la­na­tig sem he­zi­tál, hogy be­men­jen-e a sű­rű füst­be, azon­nal el­me­ne­kül a hely­szín­ről.

Főbb jel­lem­zők:

  • fal­ra és mennye­zet­re is rög­zít­he­tő
  • 4 – 6 vil­la­nás má­sod­per­cen­ként
  • ener­gia­ta­ka­ré­kos, üzem­kész ál­la­pot­ban ke­ve­sebb, mint 5 Watt a fo­gyasz­tá­sa